נשירה

נשירה

Follow by Email

קוראים

רשומות פופולריות

Blogroll

תגובות אחרונות באתר

יום שישי, 25 במרץ 2016
חומר ישן, שעשיתי קצת עבודה איתו. הורדתי דברים, ערכתי ושיניתי.

רחוב פרנקל, שכונת פלורנטין

פיל לבן צחור נשכב
על כביש שחור משחור

רעם עולה מפיר בניין
כלב צועד מולי
מודעה על שיח גלריה על
חתול מפוספס
וריח גולאש

אימה! אופנוען קורס
ודוב מתגלגל אלי

אור פתאומי בוקע מבעד מחצלת
קצה צווארוני נוגע בלחיי
עוברת ליד חנות רהיטים עצובים
אחריה פחי זבל עצומים
חנות מוצרים לחדרי אמבטיה
מוקפת וילאות לבנים כקצפת
מכולת שוממת מוארת
וסופו של רחוב פרנקל

כל פעם אתה נעלם
אחרי מגע מיני בינינו
בבוקר למחרת אתה מסתובב ופונה
לשינה ארוכה בצד השני של המיטה הלא היא העולם
ביום הראשון אני מוארת באור אהבה
גם אם נבוכה בגלל הצללים
צללי הספק
ביום השני לא זוכרת
ביום השלישי כבר יודעת
אך מסרבת
ביום הרביעי הלא הוא מחר אכעס
ויהודית שלי אומרת שזה לא זה
הוא לא פנוי רגשית
אבל למה בזמן שנפגשים הוא כל כך סוער
ואחר כך זה כל כך מהר נגמר לו
עד הפעם הבאה


סכיזופרניה
א.

פיל לבן צחור נשכבעל כביש שחור משחוררעם עולה מפירכלב צועד מולישיח גלריה עלחתול מפוספס וריח גולאשאימה! אופנוען קורסודוב מתגלגל אליאור מבעד מחצלתקצה צווארוני נוגעחנות רהיטים עצובהפחי זבל עצומים חדרי אמבטיהוילאות לבנים כקצפתאיש מוקף בשלוות יריעותמכולת שוממת מוארתוסופו של רחוב פרנקל

ב.

פ ילל בן צחו רנש כב עלכ ביש שח ורמ שח ורר עם עול המפ ירכלבצ ועד מול ישי חגל ריה עלח תולמפוס פסורי חגול אש אימה! אופנו ען קורסודוב מת גלגל אליא ורמב עדמחצ לתקצה צוואר ונינו געחנות רהיטים עצו בהפחיז בל עצו מים חד ריאמב טיה וילא ותלב נים כק צפתא ישמו קף בשל וותירי עותמכול תשוממ תמו ארתו סופו ש לרח ובפר נק ל

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Back to Top